NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

www.piscinearad.ro
background header

Acest website este operat de SC Aquamar Solutions SRL (denumită în continuare „Noi”), cu sediul în Arad, str. Poetului nr. 1/C Parc Industrial UTA Hala 45-47, înscrisă la ONRC Arad sub nr. J02/241/2011, CUI RO28155765, societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al www.piscinearad.ro, denumită în continuare “pagina de internet” și conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi!

Prezenta Notă de Informare descrie modalitățile ce sunt utilizate în colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale. Astfel, veți afla ce date sunt colectate, cum şi în ce scop, și veți fi informați cu privire la drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal.

Prezenta notă de informare este versiunea V_01 și este în vigoare până la modificarea ei și publicarea unei alte versiuni.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Noi respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, și anume:

Cum colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm

Datele cu caracter personal sunt colectate:

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în scopuri precise și bine determinate, descrise în formularele prin care dumneavoastră vă dați, în prealabil, consimțământul, pentru încheierea sau buna desfășurare a unui contract, pentru a ne îndeplini o obligație legală, sau în scopul apărării unui drept legitim în instanță.

În procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur, așadar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate. Odată ce am recepționat datele, utilizăm proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Prin intermediul acestui website noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi imediat șterse.

Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.

Acest website este destinat utilizării de către persoane adulte, având 18 ani împliniți. În anumite cazuri însă, serviciile noastre pot fi accesate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date. În calitate de părinți, vă recomandăm să participați activ la explorarea copiilor dumneavoastră online și să utilizați posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l dețineți, de programele pe care le utilizați și/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru integritatea lor psihică și fizică.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

În cazul în care nu ne comunicați datele cu caracter personal solicitate, sau le comunicați parțial, ne putem găsi în situația în care nu putem furniza produsul sau serviciul solicitat. Formularul de colectare a datelor personale este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă îndeplini solicitările, a duce la îndeplinire contractul sau a ne îndeplini obligațiile legale. În aceste situații vă vom informa, dacă avem posibilitatea, pentru ca dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerințelor Regulamentului UE 2016/679.

Este posibil ca noi să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite. Acestora la solicităm să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația privind normele de protecție a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.

Cu excepția cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Noi ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea acestor date. De asemenea, evaluăm permanent riscurile ce pot apărea în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și actualizăm procedurile de lucru.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Nu vom păstra datele cu caracter personal decât atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care ele sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în siguranță, sau, dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom anonimiza sau cripta astfel încât ele să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în considerare și posibilitatea de a asigura anonimizarea datelor cu caracter personal astfel încât sa nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care putem folosi acele informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.

Modalități de comunicare

Noi vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Toate cererile dumneavoastră vor fi îndeplinite în termenul legal de 30 de zile.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC Aquamar Solutions SRL, Arad, str. Poetului nr.1/C, Parc Industrial UTA, Hala 45-47. Solicitarea o puteți depune și personal, sau prin e-mail la office@aquamar.ro

Orice comunicare și măsuri luate ca urmare a exercitării de către Dumneavoastră a drepturilor pe care le aveți vă sunt oferite de Noi gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care formulați cereri nefondate, excesive sau repetitive, avem opțiunea legală de a refuza să dăm curs cererii sau de a percepe o taxă în conformitate cu costurile administrative necesare pentru a vă îndeplini cererea.

În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta notă de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când ea poate fi îmbunătățită sau când practicile și/sau legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează. Din acest motiv, vă invităm să vizitați periodic această pagină, deoarece datele dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.